دانشگاه هرمزگان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هرمزگانرئیس اداره نمایندگی دانشگاه درتهرانفرشته فارسی۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده علوم انسانیدکتررضا احمدی۳۳۷۱۱۰۱۷
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده علوم وفنون دریاییدکتریوسف زادی۳۳۷۱۱۰۲۵
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده علوم پایهدکترعبدالحسن غیبی۳۳۷۱۱۰۲۳
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترجمشید خورشیدی۳۳۷۱۱۰۱۹
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدکترمحمدی کنگرانی۳۳۷۱۱۰۲۱
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشگاهدکترعلی اکبر شیخی فینی076-33711075-76
دانشگاه هرمزگانرئیس مرکزمطالعات وتحقیقات هرمزعلی رضایی لطیفی۳۳۵۵۹۳۹۱
دانشگاه هرمزگانسرپرست اداره روابط عمومی واموربین المللمهدی عباسی فرد۳۳۷۱۱۰۱۵
دانشگاه هرمزگانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمدرضا سمتی۳۳۷۱۱۰۳۹
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.