دانشگاه نیشابور

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه نیشابوررئیس دانشگاهدکترحسن صادقی سمرجانی051-43305248
دانشگاه نیشابورمعاون اداری ومالیدکترامین رشید لمیر43305499
دانشگاه نیشابورمعاون آموزشی و پژوهشیدکتربهزاد حقیقی43305301
دانشگاه نیشابورمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترحسن رباصفا43305401
دانشگاه نیشابورمدیرروابط عمومیدکترمهدی بوژ مهرانی43305206