دانشگاه نیشابور

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه نیشابوررئیس دانشگاهدکترحسن صادقی سمرجانی051-43305248
دانشگاه نیشابورمعاون اداری ومالیدکترامین رشید لمیر43305 داخلی 299
دانشگاه نیشابورمعاون آموزشی و پژوهشیدکترحسن باصفا43305 داخلی 301
دانشگاه نیشابورمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترسیدداود ساداتیان43305 داخلی 400
دانشگاه نیشابوررئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین المللیدکترروزبه عابدینی نسب43305 داخلی 206
دانشگاه نیشابوررئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمهدی مهرانی راد43305 داخلی 600
دانشگاه نیشابوررئیس دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسیدکترحسین امیرآبادی43305 داخلی 700
دانشگاه نیشابوررئیس دانشکده هنردکترهاشم حسینی43305 داخلی 500
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.