دانشگاه نیشابور

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه نیشابوررئیس دانشگاهدکترحسن صادقی سمرجانی051-43305248
دانشگاه نیشابورمعاون اداری ومالیدکترامین رشید لمیر43305299
دانشگاه نیشابورمعاون آموزشی و پژوهشیدکتربهزاد حقیقی43305301
دانشگاه نیشابورمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترحسن باصفا43305401
دانشگاه نیشابوررئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین المللیدکترمهدی مهرانی راد43305206