مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)رییس دانشگاه نهاونددکترعبدالله عطایی۰۸۱-۳۳۲۳۱۴۱۴
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)معاون آموزشی وپژوهشیدکترمهتاب صالحی۳۳۲۲۴۶۲۰
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)معاونت دانشجویی و فرهنگیدکترملیحه صفایی۳۳۲۳۱۴۱۴
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)مسئول روابط عمومیزهرا گودرزی۳۳۴۹۳۰۰۹
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)مسئول دفتر رئیسویدا صالح۳۳۲۳۱۴۱۴