مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)رییس دانشگاه نهاونددکتر واحد قیاسی081-43213216
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)معاونت آموزشی وپژوهشیدکترملیحه سادات صفایی43213200-9
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)معاونت اداری و مالیدکترشهاب الدین باقری43213200-9
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)معاونت دانشجویی و فرهنگیدکترمه بانو قادری43213200-9
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)رئیس دفترریاست و روابط عمومیزهرا گودرزی43213200-9
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)رئیس اداره حراستمریم علی بخشی43213214
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.