دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهارمعاون اداری ومالیمهندس حسین قاسمی۳۸۳۲۵۹۵۵
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهارمعاون آموزشی ودانشجویی ومدیرروابط عمومیمهندس حمید بهزاد۳۸۳۲۵۹۶۶
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهاررئیس دانشگاهدکترحیدر طوسیان شاندیز۰۵۱-۳۸۳۲۵۹۵۵
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.