دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهاررئیس دانشگاهدکترحیدر طوسیان شاندیز۰۵۱-۳۸۳۲۵۹۵۵
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهارمعاون اداری ومالیمهندس حسین قاسمی۳۸۳۲۵۹۵۵
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهارمعاون آموزشی ودانشجویی ومدیرروابط عمومیمهندس حمید بهزاد۳۸۳۲۵۹۶۶
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.