دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانسرپرست دانشگاهدکتر مجید مهدویان۰۵۱-۴۷۳۴۴۰۰۱-
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانسرپرست معاونت اداری ومالیدکترعبدالحسین صدرنیا۴۷۳۴۴۰۰۱داخلی ۶۱۱
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانسرپرست معاونت آموزشی وپژوهشیدکترایمان رشیدی۴۷۳۴۴۰۰۱داخلی ۶۲۳
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانسرپرست معاونت دانشجویی وفرهنگیدکترهادی هادی زاده۴۷۳۴۴۰۰۱داخلی ۶۸۸
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانمسئول دفتروریاست وروابط عمومیحجت شاکری۴۷۳۴۴۰۰۱داخلی۶۲۲
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانسرپرست نهادرهبریعلیرضا صاحب الزمانی۴۷۳۴۴۰۰۱داخلی ۶۲۷
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانمسئول حراستنصرت اله قامتی۴۷۳۴۴۰۰۱داخلی ۶۵۱
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.