دانشگاه ملایر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده فنی و مهندسیدکتر اعظم خلیلی۳۲۳۵۵۴۶۵
دانشگاه ملایرمعاون پژوهشی و فناوریدکتر داریوش سوری۳۳۳۳۹۸۴۳
دانشگاه ملایرمعاون دانشجوییدکتر علیرضا باقریه۳۳۳۳۹۸۴۴
دانشگاه ملایرمدیر روابط عمومیدکتر مهدی قبولی۳۲۳۵۵۴۱۳
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده عمران و معماریدکترجلال اکبری۳۲۲۳۲۳۴۶
دانشگاه ملایررئیس دانشگاهدکترخسرو سایوند۰۸۱-۳۳۳۳۹۸۸۱
دانشگاه ملایرمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسعید باقری۳۲۳۵۵۴۲۴
دانشگاه ملایرمعاون توسعه و پشتیبانیدکترعلیرضا ایلدرمی۳۳۳۳۹۹۴۴
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده علوم ریاضی و آماردکترفرشید میرزائی۳۲۳۵۵۴۶۶
دانشگاه ملایررئیس دانشکده علوم پایهدکترمهدی رضایی صامتی۳۲۳۵۵۴۰۴
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.