دانشگاه ملایر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ملایررئیس دانشگاهدکترخسرو سایوند۰۸۱-۳۳۳۳۹۸۸۱
دانشگاه ملایرمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسعید باقری۳۲۳۵۵۴۲۴
دانشگاه ملایرمعاون دانشجوییدکتر علیرضا باقریه۳۳۳۳۹۸۴۴
دانشگاه ملایرمعاون پژوهشی و فناوریدکتر داریوش سوری۳۳۳۳۹۸۴۳
دانشگاه ملایرمعاون توسعه و پشتیبانیدکترعلیرضا ایلدرمی۳۳۳۳۹۹۴۴
دانشگاه ملایرمعاون فرهنگیدکترهدایت اله اعتمادی زاده۳۲۳۵۵۳۲۷
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده فنی و مهندسیدکتر اعظم خلیلی۳۲۳۵۵۴۶۵
دانشگاه ملایررئیس دانشکده علوم پایهدکترمهدی رضایی صامتی۳۲۳۵۵۴۰۴
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده علوم انسانیدکترکیومرث عزیزملایری۳۲۳۵۵۳۴۸
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده کشاورزیدکترموسی رسولی۳۲۳۵۵۳۳۸
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.