دانشگاه مراغه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده کشاورزیدکترمحمد باقری37273068 داخلی 317
دانشگاه مراغهمعاون اموردانشجوییدکتررسول دانشفراز37276065
دانشگاه مراغهمعاون اداری و مالیدکتربابک علینژاد37278000
دانشگاه مراغهرئیس دانشگاهدکترمحمدعلی لطف الهی۰۴۱-۳۷۲۷۳۰۷۰
دانشگاه مراغهرئیس مرکز رشد واحدهای فناور مراغهدکترفرشاد درویشی۳۷۲۲۸۴۸۴
دانشگاه مراغهمعاون فرهنگی واجتماعیحجت الاسلام علی صفرزاده۳۷۲۷۳۰۶۸ داخلی ۳۲۳
دانشگاه مراغهسرپرست دانشکده فنی ومهندسیدکترمازیار فرزام۳۷۲۷۳۰۶۸داخلی۲۹۷
دانشگاه مراغهمدیرروابط عمومیدکترفاطمه پورابراهیم۳۷۲۷۳۰۷۰
دانشگاه مراغهمعاون آموزشی و پژوهشدکترمحمد مهدی زاده۳۷۲۷۴۸۹۳
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده علوم انسانیدکترفرهاد مظلوم۳۷۲۷۶۰۶۸
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.