دانشگاه مراغه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه مراغهمعاون فرهنگی واجتماعیحجت الاسلام علی صفرزاده۳۷۲۷۳۰۶۸ داخلی ۳۲۳
دانشگاه مراغهمعاون اداری و مالیدکتربابک علینژاد37278000
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده علوم پایهدکتربیاض دارابی۳۷۲۷۸۹۰۰-۳۷۲۷۶۰۰۸
دانشگاه مراغهمعاون اموردانشجوییدکتررسول دانشفراز37276065
دانشگاه مراغهمدیرروابط عمومیدکترفاطمه پورابراهیم۳۷۲۷۳۰۷۰
دانشگاه مراغهرئیس مرکز رشد واحدهای فناور مراغهدکترفرشاد درویشی۳۷۲۲۸۴۸۴
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده علوم انسانیدکترفرهاد مظلوم۳۷۲۷۶۰۶۸
دانشگاه مراغهسرپرست دانشکده فنی ومهندسیدکترمازیار فرزام۳۷۲۷۳۰۶۸داخلی۲۹۷
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده کشاورزیدکترمحمد باقری37273068 داخلی 317
دانشگاه مراغهمعاون آموزشی و پژوهشدکترمحمد مهدی زاده۳۷۲۷۴۸۹۳
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.