دانشگاه مراغه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه مراغهمعاون فرهنگی واجتماعیحجت الاسلام علی صفرزاده۳۷۲۷۳۰۶۸ داخلی ۳۲۳
دانشگاه مراغهمعاون اموردانشجوییدکتررسول دانشفراز37276065
دانشگاه مراغهمعاون اداری و مالیدکتربابک علینژاد37278000
دانشگاه مراغهمعاون آموزشی و پژوهشدکترمحمد مهدی زاده۳۷۲۷۴۸۹۳
دانشگاه مراغهمدیرروابط عمومیدکترفاطمه پورابراهیم۳۷۲۷۳۰۷۰
دانشگاه مراغهسرپرست دانشکده فنی ومهندسیدکترمازیار فرزام۳۷۲۷۳۰۶۸داخلی۲۹۷
دانشگاه مراغهرئیس مرکز رشد واحدهای فناور مراغهدکترفرشاد درویشی۳۷۲۲۸۴۸۴
دانشگاه مراغهرئیس دانشگاهدکترمحمدعلی لطف الهی۰۴۱-۳۷۲۷۳۰۷۰
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده کشاورزیدکترمحمد باقری37273068 داخلی 317
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده علوم پایهدکتربیاض دارابی۳۷۲۷۸۹۰۰-۳۷۲۷۶۰۰۸
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.