دانشگاه مراغه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه مراغهرئیس دانشگاهدکترمحمدعلی لطف الهی۰۴۱-۳۷۲۷۳۰۷۰
دانشگاه مراغهمعاون اموردانشجوییدکتررسول دانشفراز37276065
دانشگاه مراغهمعاون آموزشی و پژوهشدکترمحمد مهدی زاده۳۷۲۷۴۸۹۳
دانشگاه مراغهمعاون اداری و مالیدکتربابک علینژاد37278000
دانشگاه مراغهمعاون فرهنگی واجتماعیحجت الاسلام علی صفرزاده۳۷۲۷۳۰۶۸ داخلی ۳۲۳
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده علوم پایهدکتربیاض دارابی۳۷۲۷۸۹۰۰-۳۷۲۷۶۰۰۸
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده کشاورزیدکترمحمد باقری37273068 داخلی 317
دانشگاه مراغهسرپرست دانشکده فنی ومهندسیدکترمازیار فرزام۳۷۲۷۳۰۶۸داخلی۲۹۷
دانشگاه مراغهرئیس دانشکده علوم انسانیدکترفرهاد مظلوم۳۷۲۷۶۰۶۸
دانشگاه مراغهمدیرروابط عمومیدکترفاطمه پورابراهیم۳۷۲۷۳۰۷۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.