دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشگاهدکترعزیز حبیبی ینگجه045-33512201-2-
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترترحم مصری31505318-
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون دانشجوییدکترمعرفت سیاهکوهیان31505297-
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون پژوهشی وفناوریدکترداود سیف زاده31505330-
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترعباس فنی اصل31505317-
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون اداری،مالیدکتراردوان قربانی31505003-
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده کشاورزی مغاندکتراصغر عبادی32715417-
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده علوم اجتماعیدکترمحمد حسن زاده31505981-
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترامین قلی زاد31505720-
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمرتضی ابراهیمی31505510-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.