دانشگاه محقق اردبیلی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشگاهدکترعزیز حبیبی ینگجه045-33512201-2
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترترحم مصری31505318
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون دانشجوییدکترمعرفت سیاهکوهیان31505297
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون پژوهشی وفناوریدکترابوالفضل بضاعت پور31505330
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترعباس فنی اصل31505317
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون اداری،مالیدکتراردوان قربانی31505003
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده کشاورزی مغاندکتراصغر عبادی32715417
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترامین قلی زاد31505721
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمد حسن زاده31505511
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده علومدکترداود سیف زاده31505177