دانشگاه محقق اردبیلی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشگاهدکترعزیز حبیبی ینگجه۰۴۵-۳۳۵۱۲۲۰۱-۲
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترترحم مصری31505318
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون فرهنگی ودانشجوییدکترعباس فنی اصل31505317
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون پژوهشی وفناوریدکترابوالفضل بضاعت پور31505330
دانشگاه محقق اردبیلیمعاون اداری،مالی و مدیریت منابعدکترمهرداد محرم زاده31505003
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده کشاورزی مغاندکترحبیب مارالیان32715417
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترمحتشم محبی31505720
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمد حسن زاده31505511
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده علومدکترصدیف احدپور31505177
دانشگاه محقق اردبیلیرئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکترمعرفت سیاهکوهپان31505520