دانشگاه مازندران

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه مازندرانرئیس دانشگاهدکترکوروش نوذری۰۱۱-۳۵۳۰۳۱۰۰-۳۵۳۳۳۱۸۰
دانشگاه مازندرانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترحیدر جانعلیزاده۳۵۳۰۳۴۳۴-۳۵۳۰۳۴۳۱
دانشگاه مازندرانمعاون دانشجوییدکترولی ا... دبیدی روشن۳۵۳۰۳۴۰۱-۳۵۳۰۳۴۰۰
دانشگاه مازندرانمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترعلی اکبر باقری خلیلی۳۵۳۰۳۲۰۰
دانشگاه مازندرانمعاون پژوهش وفناوریدکترمحمدحسین فاطمی۳۵۳۰۲۳۰۰-۳۵۳۳۵۲۱۳
دانشگاه مازندرانمعاون توسعه وپشتیبانیدکترابراهیم صالحی عمران۳۵۳۰۳۵۰۱-۳۵۳۰۳۵۰۰
دانشگاه مازندرانرئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدکترغلامرضا پیروز۳۵۳۰۲۶۰۱
دانشگاه مازندرانرئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداریدکترمحمدتقی گیلک حکیم آبادی۳۵۳۰۲۵۰۱
دانشگاه مازندرانرئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسیدکترجواد تقی زاده۳۵۳۰۲۲۰۱
دانشگاه مازندرانرئیس دانشکده هنر و معماریدکترسیدرسول موسوی حاجی۳۵۳۰۲۷۰۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.