دانشگاه لرستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه لرستانرئیس دانشگاهدکترخسرو عزیزی۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۰
دانشگاه لرستانمعاون آموزشیدکتراحسان رشیدیان۳۳۱۲۰۰۸۸
دانشگاه لرستانمعاون دانشجوییدکترمحمودرضا شاکرمی۳۳۱۲۰۰۸۶
دانشگاه لرستانمعاون فرهنگیدکترحسین فلاحی اصل۳۳۱۲۰۳۴۹
دانشگاه لرستانمعاون پژوهشیدکترمحمد فیضیان۳۳۱۲۰۰۹۲
دانشگاه لرستانمعاون پشتیبانی و توسعهدکترمحمد جعفری۳۳۱۲۰۰۹۰
دانشگاه لرستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترمهرداد دادستانی۳۳۱۲۰۶۱۰-۱۲
دانشگاه لرستانرئیس دانشکده کشاورزیدکترجهانشیر شاکرمی۳۳۴۳۱۹۱۷
دانشگاه لرستانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر مجتبی حسینی۳۳۱۲۰۰۰۵
دانشگاه لرستانرئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداریدکترمسعود طاهری نیا۳۳۱۲۰۱۰۲
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.