دانشگاه گیلان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه گیلانرئیس پردیس دانشگاهیدکتر سیدسیامک اشرف تالش۰۱۳-۳۳۲۲۱۹۹۹
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم پایهدکتر حسین پناهی۰۱۳-۳۳۲۲۶۶۴۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم ریاضیدکتر حسین صمیمی۰۱۳-۳۳۲۳۳۹۰۱
دانشگاه گیلانمعاون دانشجوییدکتر حسین افراخته۰۱۳-۳۳۶۹۰۰۳۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنیدکتر ملک محمد رنجبر۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۰
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده کشاورزیدکترحبیب الله سمیع زاده۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۸۲-
دانشگاه گیلانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر سیدضیاءالدین میرحسینی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸-۳۳۶۹۰۳۴۸
دانشگاه گیلانسرپرست دانشکده هنر و معماریدکتر امیررضا کریمی آذری۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکتر علی صفائی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۵
دانشگاه گیلانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمحسن اکبری۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۲۱-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.