دانشگاه گیلان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گیلانرئیس پردیس دانشگاهیدکترارسلان دمیرچی۰۱۳-۳۳۲۲۱۹۹۹
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم پایهدکترحسین روحی۰۱۳-۳۳۲۲۶۶۴۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم ریاضیدکتراحمد عباسی۰۱۳-۳۳۲۳۳۹۰۱
دانشگاه گیلانمعاون دانشجوییدکترحسین افراخته۰۱۳-۳۳۶۹۰۰۳۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنیدکترملک محمد رنجبر۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۰
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده کشاورزیدکتراحد صحراگرد۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۸۲
دانشگاه گیلانمعاون پژوهشی و فناوریدکترسیدضیاءالدین میرحسینی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸-۳۳۶۹۰۳۴۸
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده هنر و معماریدکترنورالدین عظیمی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترعلی صفائی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۵
دانشگاه گیلانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترفاطمه کریمی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۲۱