دانشگاه گیلان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گیلاندفترنمایندگی نهادرهبری دردانشگاهحجت الاسلام دکترهادی بصیری۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۵۶
دانشگاه گیلانرئیس اداره روابط عمومی واطلاع رسانیسعید رهسپار۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۷۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترعلی صفائی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۵
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترحمید محبی۰۱۳-۳۳۶۹۰۶۸۵
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم ریاضیدکتراحمد عباسی۰۱۳-۳۳۲۳۳۹۰۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم پایهدکترحسین روحی۰۱۳-۳۳۲۲۶۶۴۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنیدکترملک محمد رنجبر۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۰
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلانهدکتربهروز فتحی۰۱۳-۴۲۶۹۸۴۴۷-۸
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکترمیرمسعود سجادی۰۱۳-۴۴۳۲۰۸۹۵
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده هنر و معماریدکترنورالدین عظیمی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۱