دانشگاه گیلان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گیلانرئیس دانشگاهدکتر احمد رضی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۱
دانشگاه گیلانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترفرهاد شیرینی۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۳
دانشگاه گیلانمعاون دانشجوییدکترحسین افراخته۰۱۳-۳۳۶۹۰۰۳۳
دانشگاه گیلانمعاون اداری و مالی ومدیریت منابعدکترمحمدحسن قلی زاده۰۱۳-۳۳۶۹۰۶۰۵
دانشگاه گیلانمعاون پژوهشی و فناوریدکترسیدضیاءالدین میرحسینی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸-۳۳۶۹۰۳۴۸
دانشگاه گیلانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترفاطمه کریمی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۲۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم پایهدکترحسین روحی۰۱۳-۳۳۲۲۶۶۴۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنیدکترملک محمد رنجبر۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۰
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترحمید محبی۰۱۳-۳۳۶۹۰۶۸۵
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترعلی صفائی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۵