دانشگاه گنبد کاووس

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گنبد کاووسسرپرست دانشگاهدکترابوالفضل طهماسبی۰۱۷-۳۳۲۲۱۸۰۲
دانشگاه گنبد کاووسمعاون پشتیبانیدکترعباس بیابانی۳۳۲۹۳۴۰۱
دانشگاه گنبد کاووسمعاون آموزشی،پژوهشیدکترعلی حشمت پور۳۳۲۲۸۸۸۳-۳۳۲۲۶۷۰۰
دانشگاه گنبد کاووسمعاون دانشجویی و فرهنگیدکتراکبر فخیره۳۳۲۲۲۱۹۹
دانشگاه گنبد کاووسمسئول روابط عمومیمهندس محمدرضا جعفرزاده۳۳۲۲۱۸۰۲