دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه گنبد کاووسرئیس دانشگاهدکترابوالفضل طهماسبی017-33266802
دانشگاه گنبد کاووسمعاون اداری مالی و مدیریت منابعدکترمهدی ملاشاهی33263401
دانشگاه گنبد کاووسمعاون آموزشی،پژوهشیدکترعلی ستاریان33268883
دانشگاه گنبد کاووسمعاون دانشجویی و فرهنگیدکتراکبر فخیره33262199
دانشگاه گنبد کاووسمدیرحوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین المللدکترامین محمدی استاد گلایه33266802
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.