دانشگاه گلستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه گلستانرئیس دانشگاهدکترفرهاد یغمایی۰۱۷-۳۲۲۵۴۱۶۰
دانشگاه گلستانمعاون اداری،مالیدکتریدالله هزارجریبی۳۲۲۵۴۱۶۶
دانشگاه گلستانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترغلامحسین شمعانیان اصفهانی۳۲۳۲۲۹۰۶
دانشگاه گلستانمعاون پژوهش وفناوریدکترمهناز اقدسی۳۲۳۲۲۸۱۰
دانشگاه گلستانمعاون دانشجویی،فرهنگی واجتماعیدکترغلامرضا خوشفر۳۲۲۵۴۱۶۵
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده فنی و مهندسی گرگاندکترمهدی غفاری۳۲۴۴۱۰۱۴
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمد ملک۳۲۲۵۴۲۶۰
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترحمیدرضا صادقی پور۳۲۲۴۵۸۸۲
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتولدکترمحمدعلی تورنگی۳۴۲۳۶۴۹۰
دانشگاه گلستانمدیر روابط عمومیدکترمحمدمهدی اسلامی۳۲۲۵۴۱۶۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.