دانشگاه گرمسار

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گرمسارسرپرست دانشگاهدکتررضا لحمیان۰۲۳-۳۴۲۴۴۰۴۳
دانشگاه گرمسارمعاون آموزشیمهندس میثاق جعفریان۰۲۳-۳۴۲۰۱۴۳۷
دانشگاه گرمسارمعاون دانشجویی - فرهنگیمهندس محمد عامری۰۲۳-۳۴۲۴۳۷۶۷
دانشگاه گرمسارمعاون اداری ومالیداود احمدی۰۲۳-۳۴۲۴۳۷۶۷
دانشگاه گرمسارقائم مقام سرپرست دانشگاهکمال کلینی۰۲۳-۳۴۲۴۳۷۶۸
دانشگاه گرمسارمسئول روابط عمومیمهندس امیرسعید مداحی۰۲۳-۳۴۲۳۶۶۱۷