دانشکده فنی و مهندسی گرمسار


نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشکده فنی و مهندسی گرمسارسرپرست دانشکدهدکتررضا لحمیان۰۲۳-۳۴۲۴۴۰۴۳
دانشکده فنی و مهندسی گرمسارمعاون آموزشیمهندس میثاق جعفریان۰۲۳-۳۴۲۰۱۴۳۷
دانشکده فنی و مهندسی گرمسارمعاون دانشجویی - فرهنگیمهندس محمد عامری۰۲۳-۳۴۲۴۳۷۶۷
دانشکده فنی و مهندسی گرمسارمعاون اداری ومالیداود احمدی۰۲۳-۳۴۲۴۳۷۶۷
دانشکده فنی و مهندسی گرمسارقائم مقام سرپرست دانشکدهکمال کلینی۰۲۳-۳۴۲۴۳۷۶۸
دانشکده فنی و مهندسی گرمسارمسئول روابط عمومیمهندس امیرسعید مداحی۰۲۳-۳۴۲۳۶۶۱۷