دانشگاه کوثر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کوثررئیس دانشگاهدکترعلیرضا حسینی058-32262461
دانشگاه کوثرمعاون آموزشی و پژوهشیدکتر زهرا براتی سده32427645 داخلی 171
دانشگاه کوثرمعاونت اموردانشجوییدکتررمضانعلی نادری مایوان32257024
دانشگاه کوثرمسئول حوزه و ریاست دانشگاهدکترمحمد غفوری فر32262458
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.