دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دانشگاهدکترعباس عبدشاهی061-36522101-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکتر علی رجب پور36522428-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمعاون پژوهش وفناوریدکترنوشین زندی سوهانی36522103-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمعاون فرهنگی،اجتماعی ودانشجوییدکترمحمدامین مهرنیا36522110-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمعاون اداری ومالیدکترصالح طباطبایی وکیلی36522101-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دانشکده کشاورزیدکتربیژن خلیلی مقدم36524350-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذاییدکترحسین جوینده36524351-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستاییدکترمجید رهنما36523922-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دفترریاست و روابط عمومیدکترمرتضی تاکی36524331-
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.