دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دانشگاهدکترسیدعطاءالله سیادت061-36522101
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکتر عباس عبدشاهی۳۶۵۲۲۴۲۸
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمعاون پژوهش وفناوریدکتر بهمن خسروی پور۳۶۵۲۲۱۰۳
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسرپرست معاونت فرهنگی،اجتماعی ودانشجوییدکتراحمد کوچک زاده۳۶۵۲۲۱۱۰
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمعاون اداری ومالیدکترعلیرضا شافعی نیا۳۶۵۲۲۱۰۱
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذاییدکتر صالح طباطبایی وکیلی۳۶۵۲۴۳۵۱
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دانشکده کشاورزیدکتربیژن خلیلی مقدم۳۶۵۲۴۳۵۰
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستاییدکترمجید رهنما۳۶۵۲۳۹۲۲
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانرئیس دفترریاست و روابط عمومیدکترمحمدرضا صالحی سلمی۳۶۵۲۴۳۳۱