دانشگاه قم

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه قمرئیس دانشگاهحجت الاسلام والمسلمین دکترعسگر دیرباز025-32103112-
دانشگاه قمرئیس دانشکده علوم پایهدکترسیداحمد فقیهی32103033-4-
دانشگاه قمرئیس اداره روابط عمومیمحمدرضا تقدیری32103120-
دانشگاه قممعاون اداری و مالیدکترحامد بایسته32103232-
دانشگاه قممعاون پژوهشیحجت الاسلام والمسلمین دکترسعید فراهانی فرد32103330-
دانشگاه قمسرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعهدکترحمیدرضا مقصودی32103350-
دانشگاه قممعاون فرهنگی واجتماعیحجت‌الاسلام والمسلمین دکترمحمدرضا کریمی والا32103421-2-
دانشگاه قممعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترغلامعلی قاسمی32103442-4-
دانشگاه قممعاون دانشجوییدکترعلیرضا باقری ثالث32103455-
دانشگاه قمرئیس دانشکده فنی مهندسیدکتر رضا قاسمی32103535-6-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.