دانشگاه قم

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه قممعاون پژوهشیحجت الاسلام والمسلمین دکترسعید فراهانی فرد32103330-
دانشگاه قمرئیس دانشکده حقوقحجت الاسلام والمسلمین دکترسیدحسن شبیری32103626-7-
دانشگاه قمرئیس دانشکده مدیریت واقتصادحجت الاسلام والمسلمین دکترسیدهادی عربی32103901-
دانشگاه قمرئیس دانشگاهحجت الاسلام والمسلمین دکترعسگر دیرباز025-32103112-
دانشگاه قمرئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامیحجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدرضا مودب32103939-40-
دانشگاه قممعاون فرهنگی واجتماعیحجت‌الاسلام والمسلمین دکترمحمدرضا کریمی والا32103421-2-
دانشگاه قمرئیس دانشکده فنی مهندسیدکتر رضا قاسمی32103535-6-
دانشگاه قمرئیس پردیس دانشگاهی ومجازیدکترابوالفتح خالقی32103554-5-
دانشگاه قممعاون اداری و مالیدکترحامد بایسته32103232-
دانشگاه قمسرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعهدکترحمیدرضا مقصودی32103350-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.