دانشگاه قم

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه قمرئیس اداره روابط عمومیمحمدرضا تقدیری32103120-
دانشگاه قمرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحسن اکبرپور بنی32103667-
دانشگاه قمرئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامیحجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدرضا مودب32103939-40-
دانشگاه قمرئیس دانشکده حقوقحجت الاسلام والمسلمین دکترسیدحسن شبیری32103626-7-
دانشگاه قمرئیس دانشکده علوم پایهدکترسیداحمد فقیهی32103033-4-
دانشگاه قمرئیس دانشکده فنی مهندسیدکتر رضا قاسمی32103535-6-
دانشگاه قمرئیس دانشکده مدیریت واقتصادحجت الاسلام والمسلمین دکترسیدهادی عربی32103901-
دانشگاه قمرئیس دانشگاهحجت الاسلام والمسلمین دکترعسگر دیرباز025-32103112-
دانشگاه قمرئیس مرکز رشد دانشگاه قمدکترقاسم مختاری37731701-
دانشگاه قمرئیس پردیس خواهراندکترنرگس سرلک32103700-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.