دانشگاه فنی وحرفه ای

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه فنی وحرفه ایرئیس دانشگاهدکترابراهیم صالحی عمران42350100
دانشگاه فنی وحرفه ایرئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهحجت الاسلام بنیان جوادی
دانشگاه فنی وحرفه ایمدیرکل حراست مرکزیعلیرضا نیک آئین42350121
دانشگاه فنی وحرفه ایمدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومیدکترحسین سلمانی42350110
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون آموزشیدکترسیدحیدر میرفخرالدینی42350500
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون اداری ،مالی و مدیریت منابعدکترغلامرضا زمانی42350200
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون فرهنگی و دانشجوییدکتررضا مهدی42350300
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون پژوهش و فناوریدکترمحسن جهانشاهی42350400
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.