• ENGLISH
  • سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
  • آ + آ -

دانشگاه فنی وحرفه ای

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه فنی وحرفه ایرئیس دانشگاهدکترابراهیم صالحی عمران۴۲۳۵۰۱۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون آموزشیدکترفاطمه مهاجرانی۴۲۳۵۰۵۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون اداری ،مالیدکترعلیرضا فیروز۴۲۳۵۰۲۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون پژوهش و فناوریدکترمحمد حق پناهی۴۲۳۵۰۴۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون فرهنگی و دانشجوییدکترسیدمهدی حسینی میرمحمدی42350300
دانشگاه فنی وحرفه ایمدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومیمهندس سعید نجفی زنگنه42350110
دانشگاه فنی وحرفه ایمدیرکل حراست مرکزیدکترحمید یزدانیان42350120