دانشگاه فنی وحرفه ای

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه فنی وحرفه ایرئیس دانشگاهدکترابراهیم صالحی عمران۴۲۳۵۰۱۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون آموزشیدکترسیدعطاءاله سینایی۴۲۳۵۰۵۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون اداری ،مالی و مدیریت منابعدکترعلیرضا فیروز۴۲۳۵۰۲۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون پژوهش و فناوریدکتررضا زنگنه مطلق۴۲۳۵۰۴۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون فرهنگی و دانشجوییدکتررضا مهدی42350300
دانشگاه فنی وحرفه ایمدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومیدکترحسین سلمانی42350110
دانشگاه فنی وحرفه ایمدیرکل حراست مرکزیدکترحمید یزدانیان42350120