دانشگاه فنی وحرفه ای

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه فنی وحرفه ایرئیس دانشگاهدکترابراهیم صالحی عمران42350100
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون آموزشیدکترسیدحیدر میرفخرالدینی42350500
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون اداری ،مالی و مدیریت منابعدکترغلامرضا زمانی42350200
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون پژوهش و فناوریدکترمحسن جهانشاهی42350400
دانشگاه فنی وحرفه ایمعاون فرهنگی و دانشجوییدکتررضا مهدی42350300
دانشگاه فنی وحرفه ایمدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومیدکترحسین سلمانی42350110
دانشگاه فنی وحرفه ایمدیرکل حراست مرکزیعلیرضا نیک آئین42350121
دانشگاه فنی وحرفه ایرئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهحجت الاسلام بنیان جوادی
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.