دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه فناوری های نوین سبزوارمسئول راه اندازی دانشگاهدکترابوالقاسم امیراحمدی051-44200750 داخلی 1
دانشگاه فناوری های نوین سبزوارمعاون آموزشی و پژوهشی و فناوریدکتربهروز ملکی051-44200750 داخلی 2
دانشگاه فناوری های نوین سبزوارمعاون توسعه ومدیریت منابعدکترمحمد سلمانی مقدم051-44200750 داخلی 3
دانشگاه فناوری های نوین سبزوارمسئول مرکزمشاوره وکلینیک سلامتدکترسیدحسین اشراقی051-44200981 داخلی 6
دانشگاه فناوری های نوین سبزوارمدیراداری و پشتیبانی - مدیر مالیسید عبدا... برغمدی051-44200750 داخلی3
دانشگاه فناوری های نوین سبزوارمدیریت اموردانشجوییحجت اله امیراحمدی051-44200980 داخلی 6