دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)مدیراداری و پشتیبانی - مدیر مالیحسن دلبری051-44200750 داخلی 5255
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)مدیریت اموردانشجوییحسن قدرتی051-44200980 داخلی 5265
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)مسئول راه اندازی دانشکدهدکترسیدعلی اصغر علوی051-44200750 داخلی 1
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)مسئول مرکزمشاوره وکلینیک سلامتدکترسیدحسین اشراقی05144200980 داخلی 5266
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)معاون دانشکدهدکترمرضیه عباسی فیروزجاه051-44200750 داخلی 5230
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.