دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)


نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)مسئول راه اندازی دانشکدهدکترابوالقاسم امیراحمدی051-44200750 داخلی 1
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)معاون آموزشی و پژوهشی و فناوریدکتربهروز ملکی051-44200750 داخلی 2
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)معاون توسعه ومدیریت منابعدکترمحمد سلمانی مقدم051-44200750 داخلی 3
دانشگاه فناوری های نوین سبزوارمسئول مرکزمشاوره وکلینیک سلامتدکترسیدحسین اشراقی051-44200981 داخلی 6
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)مدیراداری و پشتیبانی - مدیر مالیسید عبدا... برغمدی051-44200750 داخلی3
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)مدیریت اموردانشجوییحجت اله امیراحمدی051-44200980 داخلی 6