دانشگاه فسا

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه فسارئیس دانشگاهدکترمحسن اژدری۰۷۱-۵۳۳۴۴۷۴۸-۵۳۳۴۴۹۵۹-۵۳۳۴۴۸۴۹
دانشگاه فسامعاون اداری ومالیدکترپرژنگ منجمی۵۳۳۴۴۷۴۸ داخلی ۲۴
دانشگاه فسامعاون آموزشی و پژوهشیدکتررقیه خسروی۵۳۳۴۴۷۴۸ داخلی ۱۲
دانشگاه فسامعاون دانشجویی و فرهنگیدکترمحمدمهدی مقیمی۵۳۳۴۴۷۴۸ داخلی 18
دانشگاه فسامدیر امورفرهنگی واحتماعی وروابط عمومیمحمدامین تسلیمیان۵۳۳۴۴۷۴۸ داخلی ۱۵