دانشگاه فرهنگیان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه فرهنگیانرئیس دانشگاهدکترحسین حنیفر021-87751202-207-
دانشگاه فرهنگیانسرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعیدکترعلی محمدی87751377-
دانشگاه فرهنگیانمعاون پژوهشی و فناوریدکترعلی باقر طاهری نیا87751280-
دانشگاه فرهنگیانمعاون طرح و برنامه و توسعه منابعدکترعلی خاکی87751246-
دانشگاه فرهنگیانسرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتدکتررضا کچوئیان جوادی87751236-
دانشگاه فرهنگیانمعاون دانشجوییدکتر پرویز انصاری راد87751276-
دانشگاه فرهنگیانسرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتر دوست محمد سمیعی پاقلعه87751390-
دانشگاه فرهنگیانسرپرست اداره کل روابط عمومی و هماهنگی امور استان هادکترمهشید باستانی پور مقدم87751208-
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.