دانشگاه فردوسی مشهد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه فردوسی مشهدرئیس دانشگاهدکتر محمد کافی۰۵۱-۳۸۸۰۲۴۳۵
دانشگاه فردوسی مشهدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر محمد رضا هاشمی۳۸۸۰۲۴۴۰
دانشگاه فردوسی مشهدمعاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییدکترحمیدرضا طاهری۳۸۸۰۲۲۲۲
دانشگاه فردوسی مشهدمعاون پژوهشی و فناوریدکتر احمد رضا بهرامی۳۸۸۰۲۴۲۰
دانشگاه فردوسی مشهدمعاون اداری و مالیدکتر ابولفضل باباخانی۳۸۸۰۲۴۲۴
دانشگاه فردوسی مشهدمعاون طرح وبرنامهدکترمحمد لگزیان۳۸۸۰۲۳۲۳
دانشگاه فردوسی مشهد۳۸۸۰۶۴۷۲
دانشگاه فردوسی مشهدرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحمدرحیم رهنما۳۸۸۰۶۷۰۷
دانشگاه فردوسی مشهدرئیس دانشکده علومدکترمحمد مقیمی۳۸۸۰۴۱۳۰
دانشگاه فردوسی مشهدرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر محسن ملکی۳۸۸۰۳۷۰۱