دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانرئیس دانشگاهدکتر علی نجفی نژاد۰۱۷-۳۲۲۲۴۰۸۰
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمهدی کاشانی نژاد۳۲۲۲۹۹۰۱
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمعاون دانشجوییدکترابوطالب هزارجریبی۳۲۴۵۲۳۰۰
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمعاون پژوهش و فناوریدکترمعیری۳۲۲۴۲۴۳۸
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمعاون اداری،مالی وتوسعه منابعدکترسرا... گالشی۳۲۲۵۱۶۷۳
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترابوطالب هزارجریبی۳۲۴۵۲۳۰۵
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانرئیس دانشکده‌ تولید گیاهیدکترسیداسماعیل رضوی۳۲۴۳۷۶۱۸
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانرئیس دانشکده علوم دامیدکتربهروز دستار۳۲۴۴۰۰۹۳
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانرئیس دانشکده شیلات، محیط زیست، مرتع و آبخیزداریدکتربهاره شعبانپور۳۲۴۲۷۰۴۰
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانرئیس دانشکده علوم جنگل و مهندسی صنایع چوب و کاغذدکترشعبان شتایی۳۲۴۲۷۰۵۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.