همه واحدهای پژوهشی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنوان واحدزمینه اصلی فعالیتنوع مجوزوابستگی تشکیلاتی
گروه پژوهش علوم اجتماعی جامعه اندیشعلوم انسانیاصولیخصوصی
گروه پژوهشی آسیب شناسی اجتماعی دانش پژوهانعلوم انسانیاصولیخصوصی
گروه پژوهشی توسعه اجتماعی ماندگارعلوم انسانیاصولیخصوصی
گروه پژوهشی توسعه شهری و روستایی بیناسعلوم انسانیاصولیخصوصی
گروه پژوهشی مطالعات استراتژیک اپکعلوم انسانیاصولیخصوصی
گروه پژوهشی مطالعات راهبردی مدیریت اسلامی حیاتعلوم انسانیاصولیخصوصی
گروه پژوهشی نانو زیست فناوری گیاهی گیلناعلوم پایهاصولیخصوصی
گروه پژوهشی توسعه فناوری نپتافنی- مهندسیاصولیخصوصی
گروه پژوهشی زنجیره تأمینفنی- مهندسیاصولیدرون دانشگاهی
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش فراگیر طاهافنی- مهندسیاصولیخصوصی