دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشگاهدکترمنصور زراء نژاد۰۶۱-۵۳۵۳۳۳۲۱
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترکمال غانمی۵۳۵۳۴۴۰۳
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون پژوهش وفناوریدکترحسین ذوالقرنین۵۳۵۳۴۴۰۸
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرسرپرست معاونت فرهنگیدکترحسین محمد عسگری۵۳۵۳۴۱۱۵
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون اداری و مالیدکترحمیدرضا عبداللهیان۴۲۳۴۴۰۹
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون دانشجوییدکترحسین محمد عسگری۵۳۵۳۴۴۱۱
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسیدکترفواد بوغدار۵۳۵۳۳۳۲۲
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده اقتصاد و مدیریتدکترابراهیم قاسمی ورنامخواستی۵۳۵۳۶۴۵۴
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده مهندسی دریادکترمحمداسماعیل دوست۵۳۵۳۱۰۳۸
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده منابع طبیعی دریادکتراولیا خلیلی پور۵۳۵۳۴۷۲۵