دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرسرپرست دانشگاهدکترمنصور زراء نژاد۰۶۱-۵۳۵۳۳۳۲۱
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکتراسحاق زمانی۵۳۵۳۴۴۰۳
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون پژوهش وفناوریدکتر وحید یاوری۵۳۵۳۴۴۰۸
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون فرهنگی واجتماعیدکترسیدمحمد موسوی۵۳۵۳۴۱۱۵
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون اداری و مالیامیر اشتری لرکی۴۲۳۴۴۰۹
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون دانشجوییامیر اشتری لرکی۵۳۵۳۴۴۱۱
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسیدکترعبدالعلی موحدی نیا۵۳۵۳۳۳۲۲
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دریادکترهمایون یوسفی۵۳۵۳۶۴۵۴
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده مهندسی دریادکترنیما شهنی کرم زاده۵۳۵۳۱۰۳۸
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده منابع طبیعی دریادکتر پریتا کوچنین۵۳۵۳۴۷۲۵