دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشگاهدکتراسدالله تیموری یانسری011-33687715 - داخلی 2010
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون دانشجوییدکتررضا تمرتاش33687712-33687713- داخلی 2519
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون اداری و مالیدکتراصغر فلاح33687571- داخلی 2030
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترمنصور رضایی33687714- داخلی 2050
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون پژوهشی وفناوریدکترهمت ا... پیردشتی33687442 - داخلی 2501
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون فرهنگی واجتماعیدکترولی ا... بابائی زاد33687480- داخلی 2500
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده منابع طبیعیدکترعطااله کاویان33882983
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده علوم دامی و شیلاتدکترمحمد کاظمی فرد33687565 - داخلی 2400
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده علوم زراعیدکترمهدی قاجار سپانلو33687658- داخلی 2480
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده مهندسی زراعیدکترسیدجعفر هاشمی33687566 - داخلی 2135
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.