دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشگاهدکتراسدالله تیموری یانسری۰۱۱-۳۳۶۸۷۷۱۵
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون دانشجوییدکترقدرت ا... حیدری۳۳۶۸۷۷۱۲
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون اداری و مالیدکترسیدمجتبی مجاوریان۳۳۶۸۷۵۷۱
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترقدرت اله رحیمی۳۳۶۸۷۷۱۴
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون پژوهشی وفناوریدکترغلامعلی رنجبر۳۳۶۸۷۴۴۲
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون فرهنگی واجتماعیدکترولی ا... بابائی زاد۳۳۶۸۷۷۱۳
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده منابع طبیعیدکتر مجید ذبیح زاده۳۳۸۸۲۹۸۳
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده علوم دامی و شیلاتدکترحسین اورجی۳۳۶۸۷۵۶۵
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده علوم زراعیدکتربهنام امیری شبلی۳۳۶۸۷۶۵۸
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده مهندسی زراعیدکترسیدجعفر هاشمی۳۳۶۸۷۵۶۶