دانشگاه علم وفناوری مازندران

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشگاهدکترحمید محمدزاده۰۱۱-۳۴۵۵۲۰۰۷
دانشگاه علم وفناوری مازندرانمعاون آموزشی وپژوهشیدکترنبی اله رمضانی34552018
دانشگاه علم وفناوری مازندرانمعاون اداری،مالی ومدیریت منابعدکتراکبرهاشمی برزآبادی۳۴۵۵۲۰۰۸
دانشگاه علم وفناوری مازندرانمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترآرش کامران پیرزمان34552022
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس حوزه ریاست،روابط عمومی و روابط بین المللدکترمصطفی حاجی آقایی کشتلی۳۴۵۵۲۰۰۷
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشکده مهنددسی شیمی و صنایعدکترعلی پیروزی34552020
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترسیدعبداله موسوی34552020
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشکده ریاضیدکترعلی طهماسبی34540232
دانشگاه علم وفناوری مازندرانمدیرحراستحمیدرضا محمدپور34542001