دانشگاه علم وفناوری مازندران

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشگاهدکترحمید محمدزاده011-34556007
دانشگاه علم وفناوری مازندرانمعاون آموزشی وپژوهشیدکترعلی طهماسبی34556018
دانشگاه علم وفناوری مازندرانمعاون اداری،مالی ومدیریت منابعدکتراکبرهاشمی برزآبادی34556008
دانشگاه علم وفناوری مازندرانمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترمسیب احمدی34556022
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس حوزه ریاست،روابط عمومی و روابط بین المللسیدمحمود قلعه بندی34556007
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشکده علومدکترمحمد اسلامیان پیچا34556032
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشکده مهنددسی شیمی و صنایعدکترعلی پیروزی34556020
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترسیدعبداله موسوی34556020
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس دانشکده ریاضیدکترعلی طهماسبی34540232
دانشگاه علم وفناوری مازندرانرئیس اداره حراستحمیدرضا محمدپور34556040
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.