دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شیرازسرپرست دانشگاهدکترمحمدمهدی علویان مهر۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون آموزشی و پژوهشیدکتر محمد جواد دهقانی۷۲۶۲۱۹۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاونت دانشجویی و فرهنگیدکترمحسن اسلامی۷۳۵۴۵۱۹
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون دانشجوییدکتر محمد رضا صالحی۷۳۵۴۵۱۹
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون اداری و مالیدکتر محمدمهدی پاپری۷۲۶۴۱۰۶
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون پژوهشیدکتر جعفر جوانمردی۷۲۶۹۲۹۱
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده علومدکتر علیرضا فخارزاده۷۲۶۱۳۹۲
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده برقدکتر محمد صادق هل فروش۷۲۶۴۱۲۱
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده ‌ITدکتر منیژه کشتگری۷۳۵۴۵۱۰
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده نفت و گازدکتر جعفر جوانمردی۷۳۵۴۵۰۹
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.