دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شیرازنماینده ولی فقیه در دانشگاهحجت الاسلام غلامی۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون پژوهشیدکتر جعفر جوانمردی۷۲۶۹۲۹۱
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده نفت و گازدکتر جعفر جوانمردی۷۳۵۴۵۰۹
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده علومدکتر علیرضا فخارزاده۷۲۶۱۳۹۲
دانشگاه صنعتی شیرازسرپرست دفتر مرکزیدکتر مجید نیری پور۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون آموزشی و پژوهشیدکتر محمد جواد دهقانی۷۲۶۲۱۹۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون دانشجوییدکتر محمد رضا صالحی۷۳۵۴۵۱۹
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده برقدکتر محمد صادق هل فروش۷۲۶۴۱۲۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون اداری و مالیدکتر محمدمهدی پاپری۷۲۶۴۱۰۶
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده ‌ITدکتر منیژه کشتگری۷۳۵۴۵۱۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.