دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده برقدکتر محمد صادق هل فروش۷۲۶۴۱۲۱
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده علومدکتر علیرضا فخارزاده۷۲۶۱۳۹۲
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده نفت و گازدکتر جعفر جوانمردی۷۳۵۴۵۰۹
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده ‌ITدکتر منیژه کشتگری۷۳۵۴۵۱۰
دانشگاه صنعتی شیرازسرپرست دانشگاهدکترمحمدمهدی علویان مهر۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازسرپرست دفتر مرکزیدکتر مجید نیری پور۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازمدیر روابط عمومیمهندس احمد اسلامی۷۲۷۰۰۴۷
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون آموزشی و پژوهشیدکتر محمد جواد دهقانی۷۲۶۲۱۹۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون اداری و مالیدکتر محمدمهدی پاپری۷۲۶۴۱۰۶
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون دانشجوییدکتر محمد رضا صالحی۷۳۵۴۵۱۹
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.