دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شریفمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترداود رشتچیان66005810
دانشگاه صنعتی شریفمعاون دانشجوییدکترعماد فاطمی زاده66005816
دانشگاه صنعتی شریفمعاون فرهنگی واجتماعیدکترحسن حسینی66015361
دانشگاه صنعتی شریفمعاون پژوهش و فناوریدکترمحمدرضا موحدی66005618
دانشگاه صنعتی شریفمعاون اداری ومالیدکترسیدفرشاد فاطمی66005617
دانشگاه صنعتی شریفمشاوررئیس و مدیرکل حوزه ریاستدکترسیروس قطبی66005210
دانشگاه صنعتی شریفمشاور رئیس دانشگاهمهندس علی اصغر اسکندر بیاتی66164494
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی برقدکترسعید باقری66005317
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترسیامک کاظم زاده66005716
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی عمراندکترمحسن قائمیان66005818
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.