دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پردیس بین الملی کیشدکترعلی سالک غفاری076-44421647
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز معارف اسلامیدکترامید آهنچی66005110
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی صنایعدکترمحمدرضا اکبری جوکار66005116
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز تحقیقات آب و انرژیدکترایوب ترکیان66005118
دانشگاه صنعتی شریفسرپرست دانشگاهدکتر رسول جلیلی66005210-
دانشگاه صنعتی شریفمشاوررئیس و مدیرکل حوزه ریاستدکترسیروس قطبی66005210
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده علوم ریاضیدکترامیر دانشگر66005217
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی برقدکترسعید باقری66005317
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده فیزیکدکترعبدالله لنگری66005410
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیستدکترمهدی باقری66005417
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.