دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شریفمسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام والمسلمین طباطبایی66164710
دانشگاه صنعتی شریفسرپرست دانشگاهدکتر رسول جلیلی66005210-
دانشگاه صنعتی شریفرئیس گروه فلسفه علمدکترابراهیم آزادگان66022718
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانودکتراعظم ایرجی زاد66164123
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز معارف اسلامیدکترامید آهنچی66005110
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده علوم ریاضیدکترامیر دانشگر66005217
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز تحقیقات آب و انرژیدکترایوب ترکیان66005118
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پژوهشکده شهید رضاییدکتربیژن وثوقی وحدت66008532
دانشگاه صنعتی شریفمدیر مرکز زبان های خارجیدکترحبییب باقری66035834
دانشگاه صنعتی شریفمعاون فرهنگی واجتماعیدکترحسن حسینی66015361
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.