دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده شیمیدکترمجتبی باقرزاده66005718
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده علوم ریاضیدکترامیر دانشگر66005217
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده فیزیکدکترعبدالله لنگری66005410
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مدیریت واقتصاددکترمسعود نیلی66165850
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی انرژیدکترناصر وثوقی66166101
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی برقدکترسعید باقری66005317
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی شیمی و نفتدکترعلی اصغر مولایی دهکردی66005819
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی صنایعدکترمحمدرضا اکبری جوکار66005116
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی عمراندکترمحسن قائمیان66005818
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترسیامک کاظم زاده66005716
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.