دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانودکتراعظم ایرجی زاد66164123
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفتهدکترحمیدرضا ربیعی66006399
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پژوهشکده علوم و فناوری انرژیدکترمحمدحسن سعیدی66085198
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پردیس بین الملی کیشدکترعلی سالک غفاری076-44421647
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پارک علم و فناوری شریفمهندس مجید دهبیدی پور66530642
دانشگاه صنعتی شریفرئیس گروه فلسفه علمدکترابراهیم آزادگان66022718
دانشگاه صنعتی شریفمسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام والمسلمین طباطبایی66164710
دانشگاه صنعتی شریفمدیر روابط بین المللدکترعبدالرضا سیم چی66164780
نمایش ۳۱ تا ۳۸ مورد از کل ۳۸ مورد.