دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی شیمی و نفتدکترعلی اصغر مولایی دهکردی66005819
دانشگاه صنعتی شریفمدیر روابط عمومیدکترهادی پرستار شهری66013126
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز آموزش مهارت های مهندسیدکترشهریار کابلی66005418
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز تحقیقات آب و انرژیدکترایوب ترکیان66005118
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیستدکترمهدی باقری66005417
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتدکترحمیدرضا ربیعی66006399
دانشگاه صنعتی شریفمدیر مرکز زبان های خارجیدکترحبییب باقری66035834
دانشگاه صنعتی شریفرئیس مرکز معارف اسلامیدکترامید آهنچی66005110
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پژوهشکده الکترونیکدکترشاهرخ قائم مقامی66005517
دانشگاه صنعتی شریفرئیس پژوهشکده شهید رضاییدکتربیژن وثوقی وحدت66008532
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۸ مورد.